Projekt Lennheden

Aktuellt: 

 

Lämna in uppgifter om vattenförsörjning
För att underlätta det kommande arbetet gör vi nu en inventering för att säkerställa att vi har rätt information kring din fastighets vattenförsörjning. Inventeringen gäller även dig som inte har vattenförsörjning, för att kunna fastslå just detta.
Lämna uppgifter för din fastighet


Information om försening
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp är fördröjd och kommer att starta tidigast sensommaren 2019.

Geologiska undersökningar i området visar på risker som innebär att vi behöver utreda och välja andra tekniska lösningar för pumpning av avloppsvatten över älven än de som vi först tänkte. Ytterligare geologisk undersökning kommer att behöva göras i området Holtäpporna/Grådheden.

Nästa steg är att fastighetsägare som berörs av ledningsdragningen blir kallad till ett möte med Lantmäteriet. Detta kommer ske under våren.

När ledningsrätten är klar kan arbetet med att upphandla en entreprenör starta. Detta brukar ta ungefär tre månader. Arbetet med att bygga VA-anläggningen kan sedan påbörjas. Vi återkommer med mer information hur processen fortlöper.

Vi rör oss i området!
Arbetet med att detaljprojektera utbyggnaden fortsätter. Borlänge Energi och olika samarbetsparter kommer röra sig en del i området.  

Vill du ha fiberanslutning?
Du hittar beställningsblankett och allmänna villkor under Dokument. Om du hellre vill göra en digital beställning med hjälp av bankID hittar du den sidan här:
Jag vill bli ansluten - Lennheden


Appen ger senaste nytt om projektet
I Borlänge Energis app finns en särskild kategori för projekt Lennheden.
Det innebär att du kan få driftmeddelanden och annan information direkt till din mobil. Appen finns att ladda ner både för Iphone och Android.
Vid installation av appen är alla kategorier förvalda. Du behöver alltså inte göra något ytterligare för att nås av information kring Lennheden.
Läs mer här

Vattentäkten i Lennheden, som togs i bruk år 2013, är en av Sveriges största grundvattentäkter. Vattentäkten ska tillsammans med vattentäkten i Tjärna försörja större delen av Borlänge kommun och Falu tätort med dricksvatten. Totalt kommer täkterna att betjäna ca 85 000 användare. Därför behövs kommunalt avlopp för att skydda vattentäkterna från föroreningar.

Utbyggnad av kommunalt avlopp till Lennhedenområdet
Det finns mer än 200 enskilda avlopp som kan påverka vattentäkten i Lennheden. Kommunalt avlopp saknas inom området. Som en del av skyddet av vattentäkten i Lennheden kommer kommunen (Borlänge Energi) bygga ut spillvattennätet i Lennheden, Duvnäs, Koppslagårdarna, Gagnbro och Solbacka och ansluta de enskilda avloppen.

Tidigare har planen varit att bygga ut i två etapper, det är nu ändrat till att hela området byggs i en etapp. 

Vilka berörs?
De fastigheter som omfattas av anslutning till det kommunala avloppet är bebyggda fastigheter inom verksamhetsområdet med vattentoaletter och/eller bad-, disk- och tvättavlopp. Däremot ingår inte bebyggda fastigheter som har enklare lösningar som till exempel mulltoa. Där kommer istället vattenskyddsföreskrifterna att innehålla förbud mot att avfall från mulltoa eller liknande tas om hand på fastigheten.
 
 
Vatten och fiber
Ledningar för vatten kommer att dras parallellt med spillvattenledningarna under arbetes gång. Borlänge Energi Stadsnät utreder möjligheterna att förbereda för fiberdragning samtidigt som avloppet byggs ut.
EPiTrace logger