Projekt Lennheden

Nulägesinformation

 

2020-06-22
Lennheden Norra
Borlänge Energi har anlitat en extern firma som nu arbetar med att staka ut arbetsområdet inför avverkning.

Observera att det i dagsläget markeras för att vi ska få en uppfattning om arbetets omfattning.

När avverkning blir aktuellt kommer ni bli kontaktade. I första läget kommer träd och buskar av skogskaraktär avverkas, dvs ingen avverkning kommer ske inne på tomtmark. Borttagning av träd och buskar inne på tomtmark kommer ske närmare inpå byggstart.

Byggstarten planeras till vintern 2020/2021

2020-05-12
Beslut från Lantmäteriets ledningsrättsförrättning gällande norra sidan av älven har nu vunnit laga kraft. Borlänge Energi kommer inom kort att betala ut ersättningar för ledningsrättsintrånget som Lantmäteriet beslutat. Är du fastighetsägare med rätt till ersättning enligt Lantmäteriets beslut och har konto anmält hos oss kommer utbetalningen ske via kontoutbetalning. Har du inte anmält konto hos oss kommer utbetalningen via utbetalningsavi.

När det gäller Lantmäteriets ledningsrättsförrättning för södra sidan älven har sammanträdet skjutits upp på obestämd tid. Detta pga de nationella Coronarestriktioner som Folkhälsomyndigheten utfärdat. Lantmäteriet återkommer med mer information när och på vilket sätt en förrättning kan äga rum.

Vi har därför delat upp Projekt Lennheden i en Lennheden Norra-etapp och en Lennheden Södra-etapp.

Arbetet med att kunna utse entreprenör och kunna starta grävarbetet fortgår därför för etapp Lennheden- norra.  Vi räknar med att kunna utse entreprenör under hösten med förmodad byggstart vintern 2020/21.

Observera att alla tidsangivelser ovan förutsätter att projektet framskrider enligt planen.

 

Vi rör oss i området!
Arbetet med utbyggnaden fortsätter. Borlänge Energi och olika samarbetsparter kommer röra sig en del i området.  

Vill du ha fiberanslutning?
Du hittar beställningsblankett och allmänna villkor under Dokument. Om du hellre vill göra en digital beställning med hjälp av bankID hittar du den sidan här:
Jag vill bli ansluten - Lennheden


Bakgrund till projektet
Vattentäkten i Lennheden, som togs i bruk år 2013, är en av Sveriges största grundvattentäkter. Vattentäkten ska tillsammans med vattentäkten i Tjärna försörja större delen av Borlänge kommun och Falu tätort med dricksvatten. Totalt kommer täkterna att betjäna ca 85 000 användare. Därför behövs kommunalt avlopp för att skydda vattentäkterna från föroreningar.

Utbyggnad av kommunalt avlopp till Lennhedenområdet
Det finns mer än 200 enskilda avlopp som kan påverka vattentäkten i Lennheden. Kommunalt avlopp saknas inom området. Som en del av skyddet av vattentäkten i Lennheden kommer kommunen (Borlänge Energi) bygga ut spillvattennätet i Lennheden, Duvnäs, Koppslagårdarna, Gagnbro och Solbacka och ansluta de enskilda avloppen.

Tidigare har planen varit att bygga ut i två etapper, det är nu ändrat till att hela området byggs i en etapp. 

Vilka berörs?
De fastigheter som omfattas av anslutning till det kommunala avloppet är bebyggda fastigheter inom verksamhetsområdet med vattentoaletter och/eller bad-, disk- och tvättavlopp. Däremot ingår inte bebyggda fastigheter som har enklare lösningar som till exempel mulltoa. Där kommer istället vattenskyddsföreskrifterna att innehålla förbud mot att avfall från mulltoa eller liknande tas om hand på fastigheten.
 
 
Vatten och fiber
Ledningar för vatten kommer att dras parallellt med spillvattenledningarna under arbetes gång. Borlänge Energi Stadsnät utreder möjligheterna att förbereda för fiberdragning samtidigt som avloppet byggs ut.
EPiTrace logger