Projekt Lennheden Södra

Lantmäteriförättningen för projekt Lennheden har delats upp i Norra och Södra. Av den anledning är en uppdelning gjord även här på webbsidan.
Norra sidan avser alla fastigheter norr om älven och Södra således det som är på södra sidan älven.

Du är nu på sidan för Lennheden Södra. Lennheden Norra hittar du här


Nulägesinformation


2020-05-12
När det gäller Lantmäteriets ledningsrättsförrättning för södra sidan älven har sammanträdet skjutits upp på obestämd tid. Detta pga de nationella Coronarestriktioner som Folkhälsomyndigheten utfärdat. Lantmäteriet återkommer med mer information när och på vilket sätt en förrättning kan äga rum.

Vi har därför delat upp Projekt Lennheden i en Lennheden Norra-etapp och en Lennheden Södra-etapp.

Arbetet med att kunna utse entreprenör och kunna starta grävarbetet fortgår därför för etapp Lennheden- norra.  Vi räknar med att kunna utse entreprenör under hösten med förmodad byggstart vintern 2020/21.

Observera att alla tidsangivelser ovan förutsätter att projektet framskrider enligt planen.

Tidigare information  

 

Vi rör oss i området!
Arbetet med utbyggnaden fortsätter. Borlänge Energi och olika samarbetsparter kommer röra sig en del i området.  

Vill du ha fiberanslutning?
Du hittar beställningsblankett och allmänna villkor under Dokument. Om du hellre vill göra en digital beställning med hjälp av bankID hittar du den sidan här:
Jag vill bli ansluten - Lennheden


Bakgrund till projektet
Vattentäkten i Lennheden, som togs i bruk år 2013, är en av Sveriges största grundvattentäkter. Vattentäkten ska tillsammans med vattentäkten i Tjärna försörja större delen av Borlänge kommun och Falu tätort med dricksvatten. Totalt kommer täkterna att betjäna ca 85 000 användare. Därför behövs kommunalt avlopp för att skydda vattentäkterna från föroreningar.

Utbyggnad av kommunalt avlopp till Lennhedenområdet
Det finns mer än 200 enskilda avlopp som kan påverka vattentäkten i Lennheden. Kommunalt avlopp saknas inom området. Som en del av skyddet av vattentäkten i Lennheden kommer kommunen (Borlänge Energi) bygga ut spillvattennätet i Lennheden, Duvnäs, Koppslagårdarna, Gagnbro och Solbacka och ansluta de enskilda avloppen.

Tidigare har planen varit att bygga ut i två etapper, det är nu ändrat till att hela området byggs i en etapp. 

Vilka berörs?
De fastigheter som omfattas av anslutning till det kommunala avloppet är bebyggda fastigheter inom verksamhetsområdet med vattentoaletter och/eller bad-, disk- och tvättavlopp. Däremot ingår inte bebyggda fastigheter som har enklare lösningar som till exempel mulltoa. Där kommer istället vattenskyddsföreskrifterna att innehålla förbud mot att avfall från mulltoa eller liknande tas om hand på fastigheten.
 
 
Vatten och fiber
Ledningar för vatten kommer att dras parallellt med spillvattenledningarna under arbetes gång. Borlänge Energi Stadsnät utreder möjligheterna att förbereda för fiberdragning samtidigt som avloppet byggs ut.
EPiTrace logger