Rommehedslägret

Ett av de största sammanhängande trädprojekt som genomförs i Borlänge sedan mitten av 1800-talet är att återupprätta Rommehedslägrets trädstruktur. Det gamla Dalregementet, som var mötes- och exercisplats under åren 1796- 1908, har ett kulturhistoriskt värde både vad det gäller byggnader och den grönstruktur som omger dem.

Byggnaderna är placerade symmetriskt i olika grupper som hålls ihop av strikta björkrader och alléer. Lägerplatsen, där soldaternas tält var uppställda, markerades av ett rutnät av björkar som delade in tältlägret. De första björkarna planterades troligen i slutet av 1700-talet.

Under slutet av 1880-talet gjordes flera planteringar med björkalléer, men även romantiska trädgårdar bakom officersgårdarna och kring sjukhuset. 1903 planterades troligen även området väster och norr om en liten åsgropssjö, allmänt kallat för Lushavet.

Dalregementet flyttades till Falun 1904 och på 1960-talet upphörde verksamheten helt på lägret. När flygplatsen, Dala Airport, byggdes på 1950-talet togs stora delar av den tidigare excersisheden i anspråk och alléerna kring övningsfältet avverkades.
Miljön som helhet, med park och rumsbildningar finns kvar, men den tidigare så tydliga karaktäristiska strukturen av björkrader har försvunnit. Trädgården kring sjukhuset har förfallit och flera av grusgångarna har växt igen.

Kommunens målsättning är att återupprätta Rommehedslägrets trädstruktur på ett sätt så att mötesplatsens enhetliga karaktär bibehålls och de kulturhistoriska värdena förstärks.

EPiTrace logger