Intresserad av träd?

Träd är fascinerande att titta på och förundras av, speciellt gamla träd. I Liljeqvistska parken i Borlänge centrum finns möjlighet att lära sig över 25 olika trädarter och trädsorter - om man vill. En del av de äldre träden i Liljeqvistska parken har successivt fällts. Under senare år har vissa  nyplanteringar gjorts. Här finns  träd som hästkastanj, ett jättestort lärkträd, lind, lönn, ek  och rödek för att nämna några.

Vet du att ett träds viktigaste funktion inte är att vara vackert?

Det är kanske en konstig fråga, men faktum är att för en stad är kanske utseendet inte det viktigaste när det gäller träd. Det finns många andra värden som kanske inte är lika uppenbara för oss som bor i Borlänge.

Vet du till exempel att ett träd/har du tänkt på att ett träd

  • Förbättrar luftkvaliteten
  • Sänker ljudnivån på våra gator
  • Utjämnar temperaturen
  • Ger skugga
  • Sänker vindhastigheten
  • Producerar syre
  • Förmedlar årstidsväxlingar
  • Sänker stressnivåer
  • Kan verka hastighetsdämpande på trafik
  • Fördröjer och hjälper till med omhändertagandet av nederbörd (regn)

Sen ska man inte glömma att träden är viktiga boplatser för lavar, fåglar och insekter som inte sällan är hotade pga. brist på gammelträd i vårt moderna skogsbruk.

Fast det är klart att sitta under en stor ornäsbjörk och njuta av strilande solstrålar, eller njuta pelaraspens prassel i vinden, känna doften av en katsura och balsampoppel eller blodlönnens, ullungrönnens och rödekens fantastiska färgprakt på hösten är kanske ändå det som betyder allra mest!

Läs mer om trädens funktion i dokument till höger.

Döda träd är också viktiga

Träd som riskerar att ramla för att de är gamla eller sjuka behöver inte alltid fällas helt. Ibland väljer vi att istället spara en "högstubbe". Det innebär att stammen och kanske delar av grenar får stå kvar. Trädet dör och under tiden det bryts ner och förmultnar bidrar det till den biologiska mångfalden.

Levande och döda träd nyttjas av vedlevande organismer som t.ex. bakterier, lavar, svampar, insekter och av hålbyggande fåglar. Många av dessa organismer för numer en tynande tillvaro.  I dagens skogsbruk är urvalet av trädarter begränsat och tillgången på död ved liten och därför är det viktigt att spara värdefulla träd i andra miljöer, som t.ex. i parker.

Ek, alm, lönn, ask och lind är exempel på biologiskt värdefulla träd. Vissa av de vedlevande organismerna är beroende av en enda trädart för sin överlevnad.

När träd börjar bli alltför svaga, sjuka eller rentav döda och vanligtvis skulle fällas av säkerhetsskäl kan högstubbar alltså sparas för att göra nytta ytterligare en tid.

EPiTrace logger