Trädprojekt

I dagsläget ser vi ett mycket stort behov av trädförnyelse i äldre alléer och parker. Många träd är i sin åldrande fas och måste fällas av säkerhetsskäl.

Vårt mål är att plantera ca 100 träd runt om i Borlänge, där träd fällts av säkerhetsskäl, för att de dött av sig själva eller för att de skadats av påkörning, vandalisering etc.

Några av de senaste trädplanteringsprojekten

 

Bergslagsbyns träd

Bergslagsbyns träd är av stort intresse ur kulturmiljösynpunkt och i vissa fall som biotoper skyddade enligt miljöbalken. Starka skäl finns för bevarande av varje enskilt träd så länge som möjligt. Det är också viktigt med nyplantering eftersom många av alléerna glesnat betydligt under årens lopp. Tanken är att de ursprungliga alléerna ska finnas kvar även i framtiden. Vi arbetar i detta område kontinuerligt med skötsel och nyplanteringar.

Hummelparkens trädkrans av Ornäsbjörk

Den gamla trädkransen av vårtbjörk har ersatts av Ornäsbjörk i etapper.
Ornäsbjörken är en mutation av vårtbjörk med djupt flikiga blad, som gör att trädet upplevs som skirare än andra björkar. Ornäsbjörken blir ca 20-25 m hög med rundad om än något ojämn krona där de yttersta grenarna är hängande. Ornäsbjörken saknar dessutom hanhängen, vilket innebär att den inte sprider pollen. Moderträdet till alla äkta ornäsbjörkar härstammar från den björk som upptäcktes i Lilla Ornäs år 1767. Ornäsbjörken utnämndes 1985 till Sveriges riksträd och har ombetts att planteras på en central plats i de allra flesta av Sveriges kommuner.

Ett stort antal kloner och arter av andra flikbladiga björkar har under lång tid blandats ihop med ornäsbjörken, vilket innebär att det uppskattningsvis endast finns ett hundratal äkta ornäsbjörkar i landet. Från och med 2007 finns en märkning som garanterar att det är den äkta klonen.

Rommevägen och Rommehedslägret

Under 2011 planterades ca 60 björkar längs Rommevägen som ersättning för träd som fällts under årens lopp. På Rommehedslägret var många träd i dåligt skick, så dessa fälldes och ca 150 nya björkar planterades på lägerområdet.

Paradisvägen

Efter Paradisvägen har trädplanteringar skett de senaste åren. De gamla häckpopplarna ersätts med nya träd av olika arter.

EPiTrace logger