Stadsmiljö - Gata, park och trafik

Bild på ett lekande barn i en lekpark

Vi arbetar med frågor som rör

  • gata
  • park
  • trafik

På uppdrag av kommunen ansvarar vi för

  • planering, projektering och byggande av gator och parker
  • upprustning och renovering av stadsmiljön
  • gatu- och parkunderhåll
  • frågor kring enskilda vägar
  • parkeringsfrågor och parkeringsövervakning
  • uthyrning av torgplatser och upplåtelse av allmän platsmark
  • trafikfrågor, trafiksäkerhet och lokala trafikföreskrifter

 

EPiTrace logger