Sponsring

Ansökningar för sponsring 2021.
Ansökningsperioden för sponsring 2021 är fredag 19:e februari till fredag 19:e mars. Välkommen med er ansökan då.

Syfte

 • Genom våra sponsringssamarbeten vill vi på Borlänge Energi visa att vi bryr oss om frågor som är viktiga för ett hållbart samhälle.
 • Vi vill att våra sponsringssamarbeten ska förstärka förtroendet för oss, bidra till ökad stolthet och dessutom fungera som en kanal för att sprida våra budskap.
 • Genom konceptet ”Vi Maxar Kraften” vill vi dessutom ingjuta positiv energi till alla goda krafter som jobbar för ett bra Borlänge.

Mål
Målet med sponsringssamarbetet är att förmedla budskap som ska bidra till ökad kunskap och förändrade beteenden i frågor som är viktiga för Borlänge Energi, samt bygga relationer och skapa stolthet.

Metod
Sponsringen ska ses som en kanal för att sprida budskap till sponsrad förenings medlemmar. Vi vill genom att synas på föreningens arena, bättre nå ut till människor i ett sammanhang där de känner sig engagerade och glada.

Möjligheter till stöd

 • Föreningarna som får stöd genom ”Vi maxar kraften” väljs ut för att ge oss en så stor bredd som möjligt bland Borlängeborna.
 • Gemensamt för samtliga är att de skall dela Borlänge Energis värdegrund.

Krav på föreningen/organisation

 • Föreningen skall vara verksam i Borlänge, varit aktiv i minst 3 år och ha någon form av arena/lokal. Vi sponsrar inga föreningar eller evenemang på annan ort än Borlänge.
 • Idrottsföreningar och föreningar med ungdomsverksamhet skall följa de riktlinjer för barn- och ungdomsidrott som finns beskrivna på  riksidrottsförbundets hemsida. (se mer på rf.se)
 • Inte vara föremål för misstanke om brott eller dömda för några ekonomiska oegentligheter.
 • Inte ha verksamhet som kan väcka anstöt eller förekomma i sammanhang som kan uppfattas strida mot Borlänge Energis värdegrund eller på annat sätt kunna skada Borlänge Energis varumärke.
 •  Vi sponsrar inte enskilda personer/artister/elitidrottare.
 • Föreningen skall inte uppfattas tillhöra en partipolitisk organisation.
 • Föreningen måste ha giltigt organisationsnummer.
 • Endast en ansökan/organisationsnummer.


Samarbete föreningar

 • Föreningarnas medlemmar ska ta del av det årliga tema som Borlänge energi har bestämt. Det kan till exempel vara nedskräpning, frågor om matavfall, energibesparing etc. 
 • Borlänge Energi bjuder varje år in representanter från föreningar som beviljats sponsring, till en sponsorträff. Här ger vi en presentation av Borlänge Energi, introducerar årets tema samt signerar avtalen. För att få ta del av beviljad sponsring så är det ett krav att föreningen närvarar med representant med mandat att signera avtalet.
 • Sponsorarbetet har även i syfte att skapa gemenskap och samverkan mellan företag, kommuninnevånare och föreningsliv. Goda exempel kan komma att användas i vår marknadsföring.

Information om ansökan
Ansökningstiden är begränsad till tiden 19 februari till 19 mars 2021. I samband med att vi öppnar för ansökan informerar vi föregående års sökande via e-post, om giltig e-post adress registrerats. Utöver e-post informeras allmänheten via vår kundtidning, annons i annonsbladet, samt på vår egen hemsida.

Ansökan skall ske via formulär på Borlänge Energis hemsida. Ansökan som inkommit på annat sätt förbises. Endast en ansökan per förening accepteras så se till att utse EN ansvarig. 

Besked

 • Bedömning av ansökan och fördelning årets sponsorbudget sker sista veckan i mars.
 • Besked om din ansökan är beviljad eller inte kommer att ges under april månad.
 • Besked om avslag kan inte överklagas.
 • Borlänge Energi förbehåller sig rätten att kunna avsluta ett sponsorsamarbete av etiska skäl eller andra skäl än de som anges i punkterna ovan.


Kontaktpersoner för sponsringen är
Peter Löfstedt,
E-post: marknad@borlange-energi.se

EPiTrace logger