Vatten och avlopp får bra betyg av Borlängeborna

20 december 2019

I Borlänge Energis senaste kundundersökning för vatten och avlopp svarade

96 procent av deltagarna att de har ett stort förtroende för vår verksamhet.
– Det är ett väldigt bra resultat, kommenterar Jesper Johansson, affärsområdes-chef för vatten och avlopp.

Sedan 2005 har slumpvis utvalda kunder fått svara på frågor kring hantering och leverans av allmänt vatten- och avlopp i Borlänge kommun. Undersökningen genomförs vartannat år och i höstens omgång svarade 345 av 600 tillfrågade personer på våra frågor.

– Det är viktigt att få en bild av vad våra kunder tycker om oss och våra tjänster. Svaren ger oss möjligheten att kunna förbättra och öka vår kvalitet. Det gör också att vi kan se förändringar över tid och jämföra oss med andra kommuner, säger Jesper.

Stort förtroende bland kunderna

Undersökningen innehåller flera frågeområden inom vatten och avlopp. Allt från hur man upplever Borlänge Energi som leverantör till smak på dricksvattnet och kunskapen om hur vi ska ta hand om vårt gemensamma vatten.

– En fråga som är extra glädjande för verksamheten är förtroendet för att vi sköter vårt jobb på ett kvalitets- och miljöriktigt sätt. 96 procent svarade att de har ett ganska eller mycket stort förtroende, berättar Jesper.

Och det fanns flera frågeområden som kunderna valde att lyfta. 98 procent ansåg till exempel att de är ganska eller mycket nöjd när det gäller kvalitet och leverans av dricksvatten till sina fastigheter. När det gällde hur avloppet fungerade i fastigheten svarade 94 procent att de är ganska eller mycket nöjd.

Bra smak på dricksvattnet

Undersökningen visar också att 96 procent är ganska eller mycket nöjd med smaken på dricksvattnet och 97 procent upplevde att vattnet var rent och klart.

– Om man skulle göra en jämförelse med tidigare år så ligger vi på samma nivå. Det är glädjande att kunderna upplever att dricksvattnet smakar gott från år till år, kommenterar Johnny Ström, driftansvarig för vattenproduktionen inom Falun och Borlänge.

Frågor kring kalk i vattnet

Tidigare kundundersökningar samt kundärenden visar på att en del upplever att kalk-utfällningarna ökat de senaste åren varför det i årets undersökning även fanns ett antal frågor kring kalk i vattnet.

I enkäten har kunderna fått svara på om de upplever effekter från kalk i vattnet.
31 procent svarar att man inte upplevt några effekter. Övriga har upplevt olika typer av kalkavlagringar i bland annat kranfilter, på diskbänk, handfat, porslin och i badrumsutrymmen.

– Vi ställde också en följdfråga kring vilka områden som vållade stora problem och då svarade 57 procent av kunderna att de inte upplever några stora problem.
Vi hade även med en fråga kring om man själv gjort något för att motverka effekter från kalk i vattnet. Där svarade över hälften (54 procent) att man rengjort med exempelvis avkalknings-medel, ättika och citronsyra. En tredjedel (35 procent) hade inte gjort något alls, berättar Jesper.

Tagit fram handlingsplan

På frågan om vad de tillfrågade ansåg vara viktigast att förbättra när det gäller vatten och avlopp fanns det en del kommentarer kring kalkproblematiken varför vi tittar vidare på detta. Vi har tagit fram en handlingsplan för att utreda omfattning och orsak till kalkutfällningar i dricksvattnet. Syftet är att ta fram ett tillräckligt bra underlag för att kunna fatta beslut om eventuella åtgärder. Vi kommer att utreda var och när problemen uppträder, hur stora är de och vilka åtgärder kan vara lämpliga, berättar Jesper som också vill passa på att tacka alla som svarat på frågorna och önska en God-Jul och ett Gott Nytt År. 

Om undersökningen

Kundenkäten skickas ut till Borlänge Energis vatten- och avloppskunder vartannat år i samarbete med undersökningsföretaget Prifloat. I år skickades enkäten ut till 600 kunder, vilket ger ett statistiskt säkerställt underlag. Betygsskalan för positiv andel, betyg 4 eller 5 av 5, motsvarar ganska nöjd eller mycket nöjd. Svarsfrekvensen var 58 procent.

 

EPiTrace logger