Vanliga frågor och svar

Vad kostar det?
Priserna varierar mellan olika leverantörer och installatörer. En anläggning som ger 6000 kWh/år kostar runt 100000 kr. Man kan få ROT-avdrag för arbetskostnader. Det finns också möjlighet att få "investeringsstöd för solceller" till investeringen. Det går dock inte att få både ROT-avdrag och investeringsstöd för samma åtgärd.

Hur mycket får jag betalt?
Den produktion som du inte gör av med själv matas ut på elnätet. Den köper Borlänge Energi. I dagsläget betalar vi 45 öre/kWh för elen. Den el som matas ut på elnätet minskar också Borlänge Energi Elnäts förluster. Därför får du också en ersättning på 3,5 öre/kWh ex moms i så kallad nätnytta.

Dessutom får du göra ett skatteavdrag i skattedeklarationen motsvarande 60 öre/kWh för den el som matas ut på elnätet. En stor pluspost är förstås att den el du producerar till dig själv är i princip gratis när väl solcellsanläggningen är i bruk.

Kan jag få Elcertifikat för min produktion?
Ja, det kan du få. De vanligaste är att elmätaren är anslutet till elnätet av elnätsföretaget och mäter den el som matas ut på elnätet när produktionen av solel överstiger förbrukningen. Nätägaren rapporterar då värden för utfärdande av elcertifikat till Energimyndigheten.

Det är också möjligt att själv bekosta en mätare som ansluts direkt till solcellsanläggningen. Då kan man få elcertifikat för all produktion. I det fallet måste man själv ansvara för rapportering av mätvärden. Det finns företag som erbjuder tjänster för mätning och rapportering.

Specifika frågor om mätning och anslutning bör först och främst tas med din nätägare. Hos energimyndigheten finns mer att läsa. Klicka här för mer information.

Vilka solpaneler ska jag ha?
I det flesta fall, när det gäller att installera solpaneler hemma, handlar om solceller tillverkade av kisel. Dessa finns som antingen monokristallina eller polykristallina celler. De monokristallina har något högre verkningsgrad, men är lite dyrare. De flesta som säljs idag är polykristallina. Det finns ett antal fabrikat på marknaden. Energimyndigheten har gjort ett test. Klicka här för att komma till testet.

Hur stort ska jag ha? (kvm, kW, kWh)
Det är svårt att svara generellt på. Det beror förstås på utrymmet där solpanelerna ska monteras, men också på ditt elbehov. Ju större anläggning desto högre investeringskostnad, men räknat per producerad kWh blir en stor anläggning billigare än en liten.

Varje läge är unikt, men på ett oskuggat tak med en lutning mellan 30 och 50 grader i söderläge kan man räkna med att det går åt en yta mellan 6,5 och 7 kvm för en produktion på 1000 kWh per år. 35 kvm i bra läge bör kunna producera ca 5000 kWh/år.

Behöver jag bygglov?
Solceller på fasaden eller taket på en byggnad kan kräva bygglov. Du behöver inte söka bygglov för solpaneler på marken eller på bygglovsfri byggnad, till exempel friggebod. Kontakta din kommun om du har frågor. Länk hittar du här.

Finns det bidrag att söka?
Ja, sedan 2009 finns ett statligt stöd för solceller att söka hos Länsstyrelsen. Blanketter, information om hur ansökan går till och vad den ska innehålla finns på länsstyrelsens hemsida (solcellstöd)
Bor du i Dalarna hittar du informationen här.

Hur fungerar skattereduktion vid försäljning av överskottsel
Skattereduktionen man har möjlighet att få är 60 öre/kWh för överskottsel som matas in på nätet.

Dock max 18 000 kr/år! (30 000 kWh/år)

Vem har rätt att få skattereduktion?
När du producerar egen förnybar el i liten skala kallas du för en mikroproducent av förnybar el. Med förnybar el menas främst el som du framställer från sol, vind och vatten.

  • Din mikroproduktionsanläggning ska ha samma anslutningspunkt som ditt uttagsabonnemang. Enkelt uttryckt – inmatning och uttag från elnätet ska ske genom samma anslutningspunkt, samma huvudsäkring och samma elmätare.
  • För att räknas som mikroproducent och ha möjlighet att få skattereduktion får säkringen i anslutningspunkten inte överstiga 100 ampere.
  • Du måste alltid anmäla till ditt elnätsföretag att du framställer förnybar el och matar in till elnätet. Elnätsföretaget säkerställer att din inmatning mäts på ett korrekt sätt och har därefter en skyldighet att varje år lämna en kontrolluppgift till Skatteverket på hur mycket el du under kalenderåret matat in till elnätet och hur mycket du har tagit ut
  • Båda fysiska och juridiska personer kan få skattereduktion.

Elnätsföretaget skickar kontrolluppgift till skatteverket när året gått som visar hur mycket el som matats in och ut ur anslutningspunkten och uppgiften visas på deklarationen och redovisas sedan på slutskattebeskedet året efter beskattningsåret.

Reglerna ovan gäller privatpersoner/Mikroproducenter

Finns det möjlighet att få ROT-avdrag?
För att få ROT-avdrag för installation av solceller gäller allmänna regler för ROT:

  • Varit obegränsad skatteskyldig under året
  • Minst 18 år
  • Har utgifter för ROT
  • Äga fastigheten och att ägaren använder den som bostad. Till bostad räknas även garage, förråd och tvättstuga. ( Hyrs bostaden ut till annan under året eller delar av året kan inte avdrag ges för arbete som utförts när bostaden varit uthyrd.)

Hur gör jag en kalkyl?
En investeringskalkyl blir lite olika i varje specifikt fall. Men generellt kan man räkna med en återbetalningstid på mellan 12 och 15 år.

EPiTrace logger