Sälj din överskottsel till oss!

Den el Borlänge Energi säljer till sina elhandelskunder är till 100 % producerad med förnyelsebara källor. Vi köper därför gärna din överskottsel för att distribuera i vårt nät. I dagsläget betalar vi 45 öre/kWh för elen.

Den el som matas ut på elnätet minskar elnätsbolagets förluster. Därför får du också en ersättning, så kallad nätnytta av elnätsbolaget. Borlänge Energi betalar dig 3,5 öre/kwh.

Dessutom får du göra ett skatteavdrag i skattedeklarationen motsvarande 60 öre/kWh för den el som matas ut på elnätet. En stor pluspost är förstås att den el du producerar till dig själv är i princip gratis när väl solcellsanläggningen är i bruk.

Vi köper även dina elcertifikat  och kan ge ersättning för utsläppsgarantier, ifall du har sökt hos Energimyndigheten och blivit tilldelad.

Så kommer du igång
Innan du köper en anläggning, kontakta oss på Borlänge Energi och berätta om dina planer. Vi kan då titta närmare på dina förutsättningar och ge ett förhandsbesked om hur stor anläggningen kan vara utifrån anslutningen till elnätet.

Kontakta därefter en behörig elinstallatör som gör en föranmälan till elnätsägaren, samt installerar elen till solcellerna. I mätarskåp/plats ska det finnas frånkopplingsmöjligheter på båda sidor om mätaren. Huvudbrytare efter elmätaren och huvudsäkringarna före. När elen är dragen mellan solcellerna och elmätaren skickar installatören in en ”anmälan om mikroproduktion” (finns på hemsidan under elnät) till din nätägare. I Borlänge heter din nätägare Borlänge Energi Elnät.

Elnätsägaren kommer därefter att kontakta er för byte av elmätaren hos dig så att både produktionen ut på elnätet och din konsumtion av el mäts.

EPiTrace logger