Stadsmiljö - Gata, park och trafik

Bild på ett lekande barn i en lekpark

Vi arbetar med frågor som rör

  • gata
  • park
  • trafik

På uppdrag av kommunen ansvarar vi för

  • planering, projektering och byggnade gator och parker 
  • gatu- och parkunderhåll
  • frågor kring enskilda vägar
  • parkeringsfrågor och trafikövervakning
  • uthyrning av torgplatser och upplåtelse av allmän platsmark
  • kollektivtrafikfrågor- trafikfrågor, trafiksäkerhet och lokala trafikföreskrifter
EPiTrace logger