Nya Hagavägen – en attraktiv stadsgata


Tyras torg - innan de gröna bänkarna kom på plats.

Nu pågår arbetet med att bygga om Hagavägen till en attraktiv stadsgata med fokus på framkomlighet för cyklister och gående.

Hagavägen byggs om för att det ska bli lättare, trevligare och säkrare för gående och cyklister att röra sig längs gatan. Målet är att skapa mer stadskänsla genom större utrymme för möten och rörelse. Ombyggnationen kommer innebära att bilister, gående och cyklister samsas bättre om ytorna. 

Byggnationerna innebär omfattande arbete, utöver upprustning av gatumiljön innefattas även arbeten med el-, fjärrvärme-, vatten- och avloppsledningar. Arbetet kommer att ske i etapper mellan 2019-2021.

Det händer just nu!


Vecka 27
Stora delar av arbetena med att förlägga vatten-, spill- och dagvattenledningar är färdigställda. Det pågår ett arbete med fjärrvärmeledningar och dessa planeras att kopplas in under vecka 33. Under inkopplingen kommer fjärrvärmen i området att behöva stängas av under en period om 1-2 dagar. Arbetet med plattsättning har påbörjats vid Engelbrektsgatan och entreprenören arbetar nu vidare mot Röda vägen. Ett semesterstopp planeras under vecka 30 och 31 och då kommer endast mindre arbeten att fortgå i området.
Vi önskar alla berörda en bra sommar!   

Tidigare händelser

 

 Klicka här för att öppna bilden som pfd

Några av de förändringar som planeras är:

  • Bredare gång- och cykelbanor för att göra det lättare och trevligare för fotgängare och cyklister.
  • Träd, gräs och buskar planteras längs gatan för att skapa rumskänsla och mysiga grönytor
  • Ytorna framför butikslokalerna utformas i torganda för att ge fler naturliga mötesplatser.
  • Utmed gatan placeras sittplatser, planteringar och cykelparkeringar.
  • Busshållplatser och övergångsställen görs om för att skapa trygga och säkra passager för fotgängare.
  • Tyras torg får en upprustning och blir mer attraktiv för vistelse.

 

EPiTrace logger