Nya Hagavägen – en attraktiv stadsgata

Nu pågår arbetet med att bygga om Hagavägen till en attraktiv stadsgata med fokus på framkomlighet för cyklister och gående.

Hagavägen byggs om för att det ska bli lättare, trevligare och säkrare för gående och cyklister att röra sig längs gatan. Målet är att skapa mer stadskänsla genom större utrymme för möten och rörelse. Ombyggnationen kommer innebära att bilister, gående och cyklister samsas bättre om ytorna. 

Byggnationerna innebär omfattande arbete, utöver upprustning av gatumiljön innefattas även arbeten med el-, fjärrvärme-, vatten- och avloppsledningar. Arbetet kommer att ske i etapper mellan 2019-2021.

Det händer just nu!


Vecka 2
Etapp 1 och etapp 4 är nu öppnad för trafik.En del justeringsarbeten kvarstår bland annat färdigställande av Tyras Torg. Under försommaren läggs det översta asfaltslagret och trafiken kommer då att vara avstäng under kortare tid.

I mars - april 2020 påbörjas etapp 2 som berör sträckan mellan Engelbrektsgatan och Röda vägen.  

Vecka 40 - 41
Huvuddelen av ledningsarbetet i etapp 1 är avslutat och nu återstår beläggningsarbeten och plattsättning under vecka 41-47.
Framkomligheten längs gångvägen mellan Engelbrektsgatan - Sturegränd kommer att vara begränsad under perioden. Alla berörda butiksingångar kommer att vara tillgängliga.

Den 26 september påbörjades den första omgången av asfaltsbeläggning i etapp 4. Vecka 48 beräknas trafiken kunna släppas på.
Just nu saknas belysning på vissa på vissa delar av etapp 4. Vi räknar med att den är återställd inom två veckor.

Vecka 35
I etapp 1 fortsätter ledningsarbetet och en del av plattsättningen är igång. I etapp 4 är man färdig med fjärrvärmearbetet och jobbar med återfyllnad.

Vecka 26
Efter att cirkulationsplatsen vid Jussi Björlingsväg öppnade 17 maj har arbetet i  etapp 1 fortsatt norrut. Ledningsarbetet för vatten och avlopp fortlöper som det ska. Snart är det dags för stenläggning av vissa partier. Många av stenplattorna som läggs är återvunna från det redan uppgrävda partiet och har tvättats och i vissa fall skurits till för att passa i den nya gatubilden.

Arbete kommer att pågå under hela sommaren, med reducerad styrka.

Vecka 20
Cirkulationsplatsen är öppnad och arbetet i etapp 1 fortsätter nu norrut.

Vecka 19- 20
Cirkulationsplatsen vid Jussi Björlings väg kommer att vara avstängd även under större delen av vecka 20, och öppnar för biltrafik senast den 17 maj. Avstängningen förlängs för att man ska hinna bli helt klar med återställningen runt rondellen innan trafiken släpps på. Det ger en säkrare arbetsmiljö för byggarbetarna på plats.

April
Under vecka 17-19 stängs cirkulationsplatsen vid Jussi Björlings väg av för biltrafik. Trafiken kommer att ledas om och skyltar visar vägen.
Det blir också avstängt i etapp 4 från vecka 17.

2019-04-04 Ett första spadtag


2019-03-28
Från vecka 14 kommer våra entreprenörer och utförare, Peab och NCC, etablera sig i området för att påbörja sina uppdrag.

Etapp 1 innefattar sträckan från cirkulationsplatsen vid Jussi Björlings väg till korsningen vid Engelbrektsgatan. Samtidigt genomförs delar av etapp 4, från Saresgatan till cykelvägen norr om Maserskolan.

 

 Klicka här för att öppna bilden som pfd

Några av de förändringar som planeras är:

  • Bredare gång- och cykelbanor för att göra det lättare och trevligare för fotgängare och cyklister.
  • Träd, gräs och buskar planteras längs gatan för att skapa rumskänsla och mysiga grönytor
  • Ytorna framför butikslokalerna utformas i torganda för att ge fler naturliga mötesplatser.
  • Utmed gatan placeras sittplatser, planteringar och cykelparkeringar.
  • Busshållplatser och övergångsställen görs om för att skapa trygga och säkra passager för fotgängare.
  • Tyras torg får en upprustning och blir mer attraktiv för vistelse.

 

EPiTrace logger