Avfallstrappan


Skriv ut avfallstrappan i större format (pdf)

Avfallstrappan, eller ”avfallshierarkin”, är ett EU-direktiv som är antaget i den svenska miljöbalken och styr hur avfallet ska tas om hand. Här presenteras avfallstrappans fem nivåer: minimera, återanvända, återvinna utvinna energi och deponera.

Så här ser avfallstrappan ut:

1. Förebygga
Bäst är att undvika avfall helt och hållet genom förebyggande åtgärder. Det finns mycket vi kan göra för att minska mängden sopor

2. Återanvända
Det avfall som faktiskt finns ska vi försöka återanvända, till exempel genom att laga, skänka eller sälja det som vi inte har behov av längre.

3. Materialåtervinna
När återanvändning inte är möjligt ska vi återvinna materialet. Tidningspapper, till exempel, blir nya tidningar. Andra exempel på återvinning kan även vara  kompostering eller rötning av matavfall och trädgårdsavfall.

4. Energiåtervinna
Om avfallet inte kan återvinnas på något annat sätt är det bäst att återvinna energi ur restavfallet genom förbränning - som ger fjärrvärme och el.

5. Deponera
Det sista steget är att deponera det som inte kan användas på något annat sätt, till exempel gips och klinkers. Deponi ska så långt som möjligt undvikas eftersom det deponerade avfallet försämrar både miljö och klimat

Källa:  Energiföretagen Sverige.

EPiTrace logger